Ban Giám hiệu

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thiện Nam

Tel:  (84.4) 36440419      E-mail:NamNT@moit.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Lợi

Tel:  (84.4) 36462394      E-mail:LoiPV@moit.gov.vn


Phó Hiệu trưởng: ThS. Lê Hải AnTel:  (84.4) 36463121     E-mail: AnLH@moit.gov

 
Số lượt xem bài viết: 1016, Ngày cập nhật cuối cùng: 10/02/2017