Ban Giám hiệu

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thiện Nam


Tel:  (024) 36440419      E-mail:NamNT@moit.gov.vnPhó Hiệu trưởng: ThS. Lê Hải AnTel:  (024) 36463121     E-mail: AnLH@moit.gov

                              
                                     

 
Số lượt xem bài viết: 21110, Ngày cập nhật cuối cùng: 23/01/2024