Gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

 
                     

           BỘ CÔNG THƯƠNG

         TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

         CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 02  tháng 04 năm 2018THÔNGBÁO

(V/v:Gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”)

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

          Thực hiện công văn số 2000/BCT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Ban Giám hiệu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường kính đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp với Tổ trưởng tổ Công đoàn phát động việc thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình theo nội dung trong công văn đính kèm.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lưu văn thư.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Văn Lợi


Số lượt xem bài viết: 75, Ngày cập nhật cuối cùng: 10/04/2018

Bài viết liên quan