Nghiệm thu cấp cơ sở 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Sáng ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định TPP cho các doanh nghiệp ngành Công Thương” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa kinh doanh thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới”.

 

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Hội đồng đã khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó có tham gia nhiều các FTA song phương, đa phương và khu vực. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định TPP và về văn hóa kinh doanh thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới là cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Hội đồng đã nhất trí đánh giá cao hai nhóm thực hiện hai công trình nghiên cứu khoa học đã bám sát được nhiệm vụ của các cơ quan quản lý giao, thực hiện nghiêm túc các phần việc của nhiệm vụ khoa học. Với số phiếu đồng thuận, 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị hai nhóm thực hiện đề tài được phép làm thủ tục bảo vệ trước Hội đồng cấp Bộ sau khi đã sửa chữa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng cấp cơ sở.

Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định TPP cho các doanh nghiệp ngành Công Thương”:

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1

PGS.TS. Phạm Tất Thắng

Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Thị Nhiễu

Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương

Phản biện 1

3

TS. Đinh Lê Hải Hà

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phản biện 2

4

PGS.TS.Nguyễn Xuân Quang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

5

GS. TS. Đỗ Đức Bình

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

6

PGS.TS. Đinh Văn Thành

Viện Nghiên cứu chính sách – chiến lược Công Thương

Ủy viên

7

ThS. Trương Huyền Trang

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Thư ký khoa học

Hội đồng nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa kinh doanh thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới”:

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1

PGS.TS. Phạm Tất Thắng

Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Đỗ Đức Binh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phản biện 1

3

TS. Nguyễn Thị Nhiễu

Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

5

PGS.TS. Đinh Văn Thành

Viện Nghiên cứu chính sách – chiến lược Công Thương

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Ủy viên

7

ThS. Trương Huyền Trang

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Thư ký khoa học

 

Nguồn tin: VITIS
Số lượt xem bài viết: 140, Ngày cập nhật cuối cùng: 08/12/2017