Cụm thi đua số 10 ký kết giao ước thi đua năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019; Căn cứ Quyết định số 7431-QĐ-HVCTQG, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm học 2019. Sáng ngày 01 tháng 03 năm 2019, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Cụm thi đua số 10 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Cụm thi đua số 10 bao gồm 10 trường: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Phụ nữ Việt Nam; Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1; Trường bồi dưỡng Cán bộ Tài chính; Học viện Tư pháp.

TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương – Cụm trưởng phát động kế hoạch thi đua năm 2019

Năm 2019, các đơn vị thi đua cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giao. Cụ thể:

1.     1. 100% các trường trong Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua năm 2019 và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân;

2.     ​2. 100% các trường trong Cụm thi đua tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn;

3.     ​3. 100% các trường trong cụm thi đua triển khai các giải pháp cụ thể, sáng tạo thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác trường chính trị năm 2019 do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quyết định, kế hoạch chương trình công tác năm 2019 của Cụm thi đua. Mỗi trường có ít nhất 01 hoạt động tiêu biểu, đặc trưng. Cụm thi đua có ít nhất 01 hoạt động tập trung;

4.     4. 100% các trường trong Cụm thi đua có các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh tập thể tiêu biểu tiên tiến trở lên;

5.     5. 100% các trường trong Cụm thi đua có các hoạt động hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Các trường thuộc Cụm thi đua số 10 ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, các trường đã ký kết thi đua và phát động, đăng ký phong trào thi đua theo đặc thù của mỗi trường. Các công việc triển khai trong năm sẽ thực hiện các quy định của Học viện về chương trình, nội dụng, quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện nghiên cứu khoa học; Thực hiện các hoạt động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
Số lượt xem bài viết: 373, Ngày cập nhật cuối cùng: 05/03/2019