Nghiệm thu Chương trình tài liệu năm 2018

Từ ngày 26 tháng 12 đến ngà 27 tháng 12 năm 2018, tại Bộ Công Thương, Ban xây dựng chương trình tài liệu trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã báo cáo nghiệm thu cấp Bộ 07 Chương trình tài liệu năm 2018.

 

Theo đó, các Chương trình tài liệu gồm: Xây dựng chương trình; sửa chữa, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thương vụ; Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức về quản lý và phát triển dịch vụ logistic tại Việt Nam; Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường; Bổ sung, sửa chữa chương trình bồi dưỡng ngạch công chức Quản lý thị trường; Xây dựng Quy chế quy định trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý tại khối các trường, viện, trung tâm thuộc Bộ Công Thương; Biên soạn tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương.


Ngoài ra, Trường đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương còn báo cáo nghiệm thu 01 Chương trình thuộc Chương trình khuyến công quốc gia: Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thảo luận, phản biện và đóng góp ý kiến, các thành viên Hội đồng đã thống nhất thông qua, cần chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi ban hành.
Nguồn tin: Ban xây dựng chương trình tài liệu
Số lượt xem bài viết: 125, Ngày cập nhật cuối cùng: 04/01/2019