Thông báo về việc tổ chức chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

Căn cứ Công văn số 1934/BKHDT-PTDN ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch hỗ trợ đào tạo DNNVV năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-BCT ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2020;
Căn cứ Quyết định 199/QĐ-ĐTBD ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ doanh nghiệp “Tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020” cụ thể trong file đính kèm như sau

 
Số lượt xem bài viết: 1172, Ngày cập nhật cuối cùng: 22/06/2020