Công đoàn với công tác tham gia phát triển đảng viên

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giải cấp công nhân và của người lao động; là thành viên trong Hệ thống chính trị của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân, đồng thời là nơi rèn luyện trưởng thành của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào công nhân, công đoàn.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Chính vì vậy, việc tham gia xây dựng Tổ chức Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên mới không chỉ là nhiệm vụ tất yếu của Đảng bộ Nhà trường mà còn là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn Nhà trường nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng, bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiê%3ḅm của Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Nhà trường đã làm tốt vai trò của mình: nắm bắt được mục đích và yêu cầu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà Đảng bộ Nhà trường đặt ra, trong từng thời điểm cụ thể Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm với nhà trường và xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, toàn diện trong Nhà trường. Đồng thời thông qua các phong trào thi đua phát hiện và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã giới thiệu được 19 Công đoàn viên ưu tú với Đảng ủy Nhà trường để kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Lễ kết nạp đảng viên mới

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhim và quyết tâm cao, Công đoàn Nhà trường thời gian tới sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhim của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành tốt công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cy của Đảng, là cầu nối trong mối liên h mật thiết giữa Đảng với viên chức và người lao động.


Số lượt xem bài viết: 143, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/05/2020