Trường Đào tạo, bồi dương Cán bộ Công Thương Trung ương giao ban trực tuyến công tác tháng 4

Trong bối cảnh dịch COVIS-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chi thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 1064/QĐ-BCT ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chế làm việc tạm thời.

 

Sáng ngày 07 tháng 04 năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức họp giao ban thường kỳ với hình thức trực tuyến. Nội dung cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020, nhằm triển khai các hoạt động của Nhà trường đạt được kết quả theo mục tiêu đặt ra.

Toàn cảnh buổi họp
Số lượt xem bài viết: 191, Ngày cập nhật cuối cùng: 08/04/2020