Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo về quản lý chất lượng và cải tiến năng xuất cho sinh viên kỹ thuật các trường thuộc ngành Công Thương”

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2018, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở, nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo về quản lý chất lượng và cải tiến năng xuất cho sinh viên kỹ thuật các trường thuộc ngành Công Thương”. Đây là nhiệm vụ khoa học thuộc Dự án “Nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” được thực hiện từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

 

Trong 2 năm 2017 - 2018, nhóm nghiên cứu đã triển khai việc khảo sát thực tế, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo chuyên đề lấy ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng quản lý chất lượng và cải tiến năng xuất cho sinh viên kỹ thuật các trường thuộc ngành Công Thương. Từ những kết quả đánh giá nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 02 chương trình, 02 tài liệu cho đối tượng là giáo viên và sinh viên kỹ thuật các trường thuộc ngành Công Thương.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao quá trình và chất lượng nghiên cứu nhiệm vụ. Tuy nhiên, để nhiệm vụ được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn chỉnh các nội dung của thành viên hội đồng nhận xét.

Sau khi thảo luận, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã thống nhất thông qua, có chỉnh sửa, bổ sung và đề nghị cho phép nhiệm vụ được tiếp tục bảo vệ ở cấp Bộ.

Số lượt xem bài viết: 110, Ngày cập nhật cuối cùng: 09/11/2018